Acute interstitial edematous pancreatitis: Findings on non-enhanced MR imaging.

Zhang XM, Feng ZS, Zhao QH, Xiao CM, Mitchell DG, Shu J, Zeng NL, Xu XX, Lei JY, Tian XB. Acute interstitial edematous pancreatitis: Findings on non-enhanced MR imaging. World J Gastroenterol. 2006 Sep 28; 12(36):5859-65.

View in: PubMed