Perinatal detection of familial adenomatous polyposis.