Transgenic rat model of neurodegeneration caused by mutation in the TDP gene.

Zhou H, Huang C, Chen H, Wang D, Landel CP, Xia PY, Bowser R, Liu YJ, Xia XG. Transgenic rat model of neurodegeneration caused by mutation in the TDP gene. PLoS Genet. 2010 Mar; 6(3):e1000887.

View in: PubMed