Differentiating analogous tRNA methyltransferases by fragments of the methyl donor.

Lahoud G, Goto-Ito S, Yoshida K, Ito T, Yokoyama S, Hou YM. Differentiating analogous tRNA methyltransferases by fragments of the methyl donor. RNA. 2011 Jul; 17(7):1236-46.

View in: PubMed