Non-NAD-Like poly(ADP-Ribose) Polymerase-1 Inhibitors effectively Eliminate Cancer in vivo.

Thomas C, Ji Y, Lodhi N, Kotova E, Pinnola AD, Golovine K, Makhov P, Pechenkina K, Kolenko V, Tulin AV. Non-NAD-Like poly(ADP-Ribose) Polymerase-1 Inhibitors effectively Eliminate Cancer in vivo. EBioMedicine. 2016 Nov; 13:90-98.

View in: PubMed