Immunotherapy-responsive limbic encephalitis with antibodies to glutamic acid decarboxylase.

Markakis I, Alexopoulos H, Poulopoulou C, Akrivou S, Papathanasiou A, Katsiva V, Lyrakos G, Gekas G, Dalakas MC. Immunotherapy-responsive limbic encephalitis with antibodies to glutamic acid decarboxylase. J Neurol Sci. 2014 Aug 15; 343(1-2):192-4.

View in: PubMed